Vychytáme všechny mouchy!

Vyhledávání

Rady, pomocníci, doporučení..

 
Souhrn užitečných rad a doporučení zahrnuje veškeré aspekty před koupí nemovitosti
 
Obsah
Jak financovat nemovitost
Kde vzít peníze na financování nemovitosti
Jak se vyřizuje hypotéka krok za krokem
Běžné podmínky pro získání hypotéky
Slovníček pojmů o financování nemovitostí
Co si zkontrolovat před koupí domu či bytu?
Právní ochrana při koupi nemovitosti
Pozemek a okolí domu
Architektura domu a bytu
Stavebně technické vlastnosti stavby
Technická zařízení voda, kanalizace, plyn, větrání a elektro
Vytápění a energetická náročnost
Autoři projektu
5
6
7
9
10
13
14
22
26
30
38
46
53

Obsah publikace :

Jak financovat nemovitost

Kde vzít peníze na financování nemovitosti

Jak se vyřizuje hypotéka krok za krokem

Běžné podmínky pro získání hypotéky

Slovníček pojmů o financování nemovitostí

Co si zkontrolovat před koupí domu či bytu?

Právní ochrana při koupi nemovitosti

Pozemek a okolí domu

Architektura domu a bytu

Stavebně technické vlastnosti stavby

Technická zařízení voda, kanalizace, plyn, větrání a elektro

Vytápění a energetická náročnost

Vše najdete a můžete si bezplatně stáhnou z portálu E.STAV na adrese :

www.estav.cz/cz/jak-koupit-bydleni

 

Souhrn informací k projektovým pracem, druhy dokumentace....

Co je studie rodinného domu? 
Většina neví, co stojí za prací architekta či projektanta. Mnozí se domnívají, že nakreslí domeček na počítači za pár hodin a inkasuje hned hromadu peněz. Architekt navrhuje rodinný dům dle Vašich požadavků, zároveň se Vám ale snaží poradit a navést na správnou cestu. 
Co by měla taková studie obsahovat?
Studie domu musí být funkční a splňovat jisté normy a vyhlášky. Někteří přijdou s návrhem na čtverečkovaném papíře a tvrdí, že mají hotovou studii domu. Následně si myslí, že za pár korun projektant jen vše překreslí na počítači a muže se hned stavět. Opravdu tomu tak není! Projektant musí zohlednit tloušťky stěn, velikost dveří, normové požadavky, vyhlášky, funkčnost celé dispozice, zvolit správný nosný systém. Musí vyřešit dispozice, barevnost, umístění na pozemku, sítě, atd..
Studie jako taková není podkladem pro stavbu ani podkladem pro získání stavebního povolení. Je nutné si nechat vyprojektovat dokumentaci ke stavebnímu povolení.

Proces tvorby architektonické studie.

 • Přípravné fáze : Navštívení místa, konzultace s klientem, Samozřejmostí je ověření na příslušném stavebním úřadu i obecním úřadu, jaký dům se dá na pozemku stavět a jak může být veliký. Může se stát, že je v místě předepsán
  např. tvar střechy (sedlová, rovná, pultová), velikost max. zastavěné plochy domem, počet nadzemních podlaží, výška domu, výška hřebene střechy, či výška římsy. Také může být předepsán odstup od ulice. Tyto parametry pak budou ovlivňovat to, jak bude váš dům vypadat.
 • Na základě těchto informací vypracování studie cca ve 2 variantách
 • Konzultace s klientem, rady, nápady a dotvoření studie k závěru.

Součástí práce při tvorbě architektonické studie jsou též práce typu. Představa o umístění nosných stěn, správné normové velikosti dveří, doporučená orientace místnosti dle našich zeměpisných podmínek, šířka chodeb, normová min. výška místností, strmost schodů, materiálové řešení, správné umístění wc mísy, umyvadel dle norem, ale též správné minimální rozměry místností (šířka, výška, hloubka) atd..

 

Co taková opravdová architektonická studie obsahuje ?

Základní informace o stavbě — velikosti, plochy místností, zastavěná plocha, výška budovy, číslo parcely, investor, obec apod.
Půdorysy jednotlivých podlaží (rozmístění jednotlivých místností, tloušťky stěn, umístění umyvadel, dřezu apod, správné velikosti dveří, okna atd. )

 

Příčný a podélný řez domem

Pohledy - s vyznačením barevného řešení (nátěr, obklad apod.)

Situace (umístění domu na pozemku včetně návrhu zpevněných ploch) 

 

Projekt domu

Proces tvorby projektové dokumentace ke stavebnímu povolení ?

Projektant prozkoumá nejdříve Vaši předanou architektonickou studii. Sdělíte mu své technické požadavek, nebo vám sám doporučí jaký zvolit stavební materiál apod.

Poté co se shodnete na použití základních materiálů a technického řešení, tak Vám zajistí pro projekt ostatní profese tedy statika, topenáře, projektanta plynového zařízení, projektanta kanalizace, vody a jiné.

Výsledkem bude projektová dokumentace, která stručně bude:

Bude mít všechny základní rozměry definovány( okótovány), definován bude konkrétní materiál, otevírání oken, skladba konstrukcí, dimenze hlavních nosných prvků, technické řešení topení, rozvod elektřiny a způsob napojení, odvod kouře, řešení tepelného čerpadla, centrální vysavač apod.

Základní seznam dokumentů pro Stavební povolení :

 • souhrnná technická zpráva
 • požárně bezpečnostní řešení stavby
 • stanovení radonové aktivity
 • snímek z pozemkové mapy se zakreslením RD
 • půdorys - základy rodinného domu
 • půdorysy - všech nadzemních a podzemních podlaží
 • schématický řez
 • konstrukce krovů / vazníků
 • půdorys střechy
 • pohledy
 • podlahy, konstrukce, detaily

Proces projekční práce od studie domu až po projektovou dokumentaci pro stavební úřad. Vyplatí se Vám katalogový dům, který můžete mít klidně stejný jako Vás soused nebo je výhodné nechat si vypracovat návrh individuálního domu ?

 
 

Projekt domu ke stavebnímu povolení:

 • A. Průvodní zpráva
 • B. Souhrnná technická zpráva
 • C. Situace stavby
 • D. Dokladová část - stanoviska úřadů, průzkumy, podklady, energetický průkaz budovy apod.
 • E. Zásady organizace výstavby - zařízení staveniště
 • F. Dokumentace stavby (objektů) - Stavební projekt
 • - F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení
 •   - - F.1.1.1 - Technická zpráva
 •   - - F.1.1.2 - Výkresová část
 • Výkresy: osazení do terénu včetně napojení na inženýrské sítě, výkres základových konstrukcí, půdorys jednotlivých pater, půdorys suterénu, řezy, pohledy, výkres střechy, krov,skladba konstrukcí,
 • - F.1.2 - Stavebně konstrukční část
 •   - - F.1.2.1 - Technická zpráva
 •   - - F.1.2.2 - Výkresová část
 • Statické posouzení hlavních prvků, dimenze rozměrů a třída pevnosti.
 • - F.1.3 - Požárně bezpečnostní řešení
 •   - - F.1.3.1 - Technická zpráva
 •   - - F.1.3.2 - Výkresová část
 • Odstupové vzdálenosti, únikové cesty, počet osob...
 • - F.1.4 - Technika prostředí staveb
 • a) zařízení pro vytápění staveb - vytápění
 • technický zpráva, výpočet tepelných ztrát, rozvody topení po objektu, schéma zapojení těles, schéma zapojení kotle, návrh kotle
 • b) zařízení pro ochlazování staveb - v případě, že je složitá klimatizace v domě - spíše určeno pro kancelářské stavby
 • c) zařízení vzduchotechniky - v případě, že je složitá vzduchotechnika v domě - spíše určeno pro kancelářské stavby
 • d) zařízení pro měření a regulaci - pro jiné stavby se složitou strukturou topení, vzduchotechnika, a pod.
 • e) zařízení zdravotechniky - (kanalizace, voda): 
  technická zpráva, výpočet spotřeby vody, vnější rozvody ZTI, podélné řezy vody a kanalizace, vnitřní rozvody kanalizace a vody ve všech půdorysech, výkres střechy - odvětrání kanalizace, dešťová kanalizace- půdorys, řez, schéma vsaku 
 • f) plynová zařízení - v případě plynového vytápění
 • technická zpráva, situace osazení s projektem přípojky, vnější rozvod plynu, podélný profil plynu, rozvod plynu po objektu ve všech půdorysech, detail měrného pilíře
 • g) zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně bleskosvodů - elektroinstalace 
  technická zpráva, projekt přípojky, okruhová rozvodnice, rozvody elektro po objektu ve všech půdorysech, hromosvod, detail uzemnění

 

Více o projektové dokumentaci dle stavebního zákona 499/2006sb. 

Projektová dokumentace pro stavební povolení se obvykle zpracovává v počtu 2 vyhotovení, pokud není obecní úřad v místě stavby stavebním úřadem překládá se ve 3 vyhotovení. 
Pro Vás a pro banku však budete potřebovat další vyhotovení. Pro realizaci určitě další.     


Podklady zhotovení individuální projektové dokumentace:

 • Požadavky objednavatele - Vaše individuální přání a náměty
 • Snímek z katastrální mapy
 • Územní rozhodnutí  - pokud bylo již vydáno
 • Podmínky výstavby (regulativy - územní rozhodnutí)
 • Výškopisné a polohopisné zaměření pozemku - geodetické zaměření
 • Hydrogeologický průzkum
 • Radonový průzkum - navržení protiradonová opatření
 • Stávající stav napojení pozemku na inženýrské sítě


Rozsah pro dokumentace pro rekonstrukci je v menší rozsahu. Nejlépe když se informujete na stavebním úřadě.
 

 

Typové projekty
Orientační ceny projektů
V dnešní době seženete katalogové domy od mnoha ateliérů - ceníky projektů se pohybují v rozmezí 15000-45000,-Kč
 - v ceně není osazení na Váš konkrétní pozemek, a to ani osazení výškové, napojení na inženýrské sítě, mnohdy se každý domek nehodí vůči orientaci ke světovým stranám, není vždy optimálně tvarovaný pro konkrétní pozemek.
 - není vyprojektovaný na jiné geologické podmínky a jiné radonové hodnoty, hloubka založení, sklon     terénu.
 - barva, výška, tvar domu nemusí být v souladu s regulačními podmínkami ve vaší obci.
 - změny dispozice, změna na nízkoenergetický dům, změna rozměrů domů může být i neúměrně drahá
 - projekt je prodávaný vícekrát a tedy je klidně možné, že i vedle vás může stát ten stejný dům
 
 + rychle lze vyřídit stavební povolení při zpracování zbylých částí
 + projekty mohou být zpracovány ve větší podrobnosti než požaduje stavební úřad - včetně detailů


 

 

Individuální cena projektové dokumentace:

Kompletní projektová dokumentace pro stavební povolení a realizaci včetně studie se pohybuje v rozmezí cca 1,5-3 % z orientační ceny stavby (dle velikosti, technického zařízení a dohody). 

Orientační ceny některých částí dokumentace:

Položkový rozpočet (závisí na velikosti a složitosti domu)  - 6000-9000,-Kč
Radonový průzkum - 2800 - 3500,-Kč
Geodetické zaměření - výškopisné zaměření - 4700 - 6000,-Kč
Hydrogeologický průzkum (nutné u realizaci studny, podsklepení ) - 6000- 8000,-Kč
Průkaz energetické náročnosti budovy - 3500 - 6000,-Kč
Požárně bezpečnostní řešení stavby - 2000 - 2500,- Kč
 

 

JAK VYBRAT STAVEBNÍ POZEMEK

Výběr stavebního pozemku pro stavbu domu nikdy nepodceňujte. Rozhodně se nespoléhejte jen na letmí pohled na pozemek s představou vysněného domu. Pořízení pozemku je jedním z nejdůležitějších rozhodnutí. Tvar domu nebo jeho dispozice vždy můžete upravit. Základní vlastnosti pozemku změníte jen stěží nebo vůbec.

Otázku "jak správně vybrat stavební pozemek" můžete také položit nezávislému odborníkovi – projektantovi nebo architektovi. Takový odborník vám může předem říci co lze na takovém pozemku realizovat a za jakých podmínek. Může vám i říci slabé a silné stránky pozemku, na které byste sami ani nepřišli. Můžete si nechat poradit i realitní kanceláří, zde však může dojít ke střetu zájmů.

Výběr lokality

Je třeba se podívat na pozemek z širšího hlediska. Musíme vědět co nás v okolí obklopuje a to jak nyní tak i v budoucnu. Výběr pozemku začíná preferencí mezi bydlením ve vesnickém prostředí, městském nebo přímo někde v proluce. Vybírejte také co najdete v okolí, kam budete chodit na nákupy, kam pošlete děti do školky, kde najdete zdravotní středisko, městská doprava. Dostupnost služeb, MHD a jiné kladné vlastnosti často výrazně zvyšují cenu pozemku.

Výběr musí být podmíněn nejen finančními možnostmi, ale pracovními příležitostmi  apod. Posoudit musíte také jaký je v okolí hluk, prašnost, zábavní centra, orientace pozemku, sousedi, smetiště, případně povodně v blízkosti toků, eroze svahů, prostor pro soukromí apod.

Z vizuálního hlediska můžeme posuzovat pozemek zda je pozemek rovinný, pozemek ve svahu, pozemek v zastavěné oblasti, pozemek na zelené louce, v chráněné oblasti, v horské oblasti, u řeky a jiné. Tyto vlastnosti ovlivní dům z architektonického, ale i konstrukčního hlediska.

Vlastnosti pozemku

Pro vlastnosti, které u pozemku vizuálně nezjistíme si musíme dojít na příslušný stavební úřad. Na stavebním úřadě nahlédněte do územního plánu pokud takový město nebo obec má. Z příslušného územního plánu zjistíme pro jaký účel lze pozemek využít a také jaké jsou budoucí plány města. Rozhodně nebudete rádi, když vám za domem za několik let vyroste třeba dálnice nebo nějaká průmyslová zóna. Zjistěte si i stávající stavby, které vám mohou znepříjemnit bydlení – kravín, siláž, čistička odpadních vod, hlučné provozy. Tato negativa nemusíte zaregistrovat hned při první návštěvě nebo se nemusí projevit během víkendové návštěvy, kdy některá zařízení nepracují. Převažující větry mohou zanášet nepříjemný zápach k vašemu domu. Tyto informace si můžete zjistit na stavebním úřadě, u místních obyvatel nebo pomocí internetu.

Samozřejmě je vhodný pozemek u lesa, kde je kvalitnější vzduch. Vliv na kvalitu bydlení má i hluk. Železniční a automobilová doprava v těsné blízkosti domu může znepříjemnit bydlení. Ptejte se na všechna omezení týkající se daného území a nejen vašeho pozemku, neboť ne každý pozemek je stavební. Informace zda je pozemek veden jako stavební (tzn. Určený k zástavbě a k jakému druhu zástavby) určuje územně plánovací dokumentace(územní plán). Tuto informaci je vhodné získat písemně na základě žádosti o vyjádření k vašemu investičnímu záměru. Zkontrolujte také zda je pozemek vyňat ze zemědělského půdního fondu a zda se na něj nevážou nějaké závazky(břemena) třetích stran.

Dozvíte se i příslušné regulativy k pozemku – podmínky umístění stavby, počet podlaží, výška stavby, poměr zastavěné plochy k ploše zeleně, tvar střechy, typ plotu, funkce, architektonické ztvárnění apod. Nákup pozemku automaticky neznamená, že si můžete postavit co chcete. Právě tyto podmínky vám ovlivní představy o rodinném domě a tak se pro vás může pozemek stát nezajímavým.

Stavbu nemůžete postavit v chráněném území národního parku či chráněné krajinné oblasti, v ochranném pásmu lesa,  vysokého napětí, zemního plynu apod. Stavby v blízkosti letiště v tzv. přibližovacím územím jsou omezeny výškou stavby nebo též stavby, které by mohly svou výškou omezit přenos radiových vln a pod.

Pozemek nacházející se v památkové zóně nebo ochranném pásmu energetických rozvodů může přinést řadu problémů. Nemusíte dostat územní rozhodnutí tedy ani stavební povolení. Pozemek by se neměl nacházet, kde je vyhlášena stavební uzávěra.  Tyto pozemky jsou určeny pro statní výstavbu, např. přehrady, elektrárny dálnice nebo také je to záplavová oblast.

 

Odstupy staveb


Při výběru pozemku je důležité si uvědomit, že nebudeme moct využít celou plochu pozemku pro stavbu domu, ale musíme respektovat jisté náležitosti. Nesmíme svým stavebním záměrem znehodnotit a omezit okolní pozemky.

Odstupové vzdálenosti jsou dány vyhláškou č. 501/2006 Sb § 25.Vzájemné odstupy staveb  o obecných požadavcích na využívání území, kterou upravila vyhláška č. 269/2009. Jedná se o odstup stavby od hranice se sousedním pozemkem, odstup mezi stavbami, odstup od komunikace.

Poloha domu musí splňovat požadavky architektonické, urbanistické, životního prostředí, hygienické, veterinární, ochrany povrchových a podzemních vod, státní památkové péče, požární ochrany, bezpečnosti, civilní ochrany, prevence závažných havárií, požadavky na denní osvětlení a oslunění a na zachování kvality prostředí. Odstupy musí dále umožňovat údržbu staveb a užívání prostoru mezi stavbami pro technická či jiná vybavení a činnosti, např. technickou infrastrukturu.

Je-li mezi rodinnými domy volný prostor, vzdálenost mezi nimi nesmí být menší než 7 m a jejich vzdálenost od společných hranic pozemků nesmí být menší než 2 m. Ve zvlášť stísněných územních podmínkách může být vzdálenost mezi rodinnými domy snížena až na 4 m,  pokud v žádné protilehlých stěn nejsou okna obytných místností.

Obecně u pozemku, které nejsou zastavěné volí stavební úřad požadovanou vzdálenost od sousedního pozemku polovinu z požadované délky 7m tedy 3,5m od hranic pozemku.

V případě, že je má soused stavbu dále od společné hranice pozemků než 4 m, lze snížit z vaší strany vzdálenost na 2 m.

Vzdálenost stavby samostatné garáže, pergoly, altánu, apod.  umístěné na pozemku rodinného domu, od společných hranic pozemků rodinných domů nesmí být menší než 2 m.

Vnější hrany pochozí plochy rodinného domu, jako jsou terasa nebo balkón, která je nad přilehlým terénem  výše než 2 m, musí být nejméně 3 m od hranice sousedního pozemku.

Vytvářejí-li stavby pro rodinnou rekreaci mezi sebou volný prostor, vzdálenost mezi nimi nesmí být menší než 10 m.

Vzdálenost průčelí budov, v nichž jsou okna obytných místností, musí být nejméně 3 m od okraje vozovky silnice nebo místní komunikace. Tento požadavek se neuplatňuje u budov umisťovaných ve stavebních prolukách řadové zástavby a budov, jejichž umístění stanoví vydaná územně plánovací dokumentace.

Vzájemné odstupy a vzdálenosti se měří na nejkratší spojnici mezi vnějšími povrchy obvodových stěn, balkónů, lodžií, teras, dále od hranic pozemků a okraje vozovky pozemní komunikace.

 

Garáže a jiné menší stavby

Z důvodu zachování stávajících hodnot zástavby a v souladu s nimi je možno umístit až na hranici pozemku rodinný dům, garáž a další stavby a zařízení související s užíváním rodinného domu. V takovém případě nesmí být ve stěně na hranici pozemku žádné stavební otvory, zejména okna, větrací otvory. Musí být zamezeno stékání dešťových vod nebo spadu sněhu ze stavby na sousední pozemek. Stavba, její část nesmí přesahovat na sousední pozemek.

Vyjímky mohou být

Dle charakteru stavby, tvaru a velikosti pozemku, lze ve vyjímečných případech snížit odstupové vzdálenosti. V takovém případě musí majitel sousedního pozemku se snížením vzdálenosti souhlasit. Obecně se však stavební úřad nepřiklání k vyjímkám. Proto je vhodné tento záměr nejdříve se stavebním úřadem konzultovat.

Je nutné také vrát v potaz zásady sousedských vztahů, které jsou uvedeny v občanském zákoníku.

Vlastník stavby se totiž musí zdržet všeho, co by způsobilo vnikání imisí (vody, odpadů, prachu, kouře, pachů, světla, stínu, hluku apod.) na sousední pozemek v míře nepřiměřené místním poměrům, a čím by podstatně omezil obvyklé užívání sousedního pozemku. Přímo přivádět imise na sousední pozemek (např. umístit vývod odpadních vod na hranici pozemku) je výslovně zakázáno.

Další faktory ovlivňující odstupy staveb

Požárně nebezpečný prostor

Součástí stavebního povolení je i projekt požárně bezpečnostního řešení stavby. Je zpracovávána jak pro novou tak i  pro rekonstruovanou stavbu. Měníme-li její funkci.

V této dokumentaci je řešen i tzv. požárně nebezpečný prostor(PNP). Zjednodušeně jde o prostor, kam až může zasahovat sálavé teplo od hořící stavby. Tento odstup slouží k tomu, aby nedocházelo k přenosu požáru na další stavbu či na jeho další části stavby. Proto nám tento prostor definuje odstupové vzdálenosti a materiálové řešení. 

Faktory ovlivňující PNP jsou především velikosti otvorů(okna, dveře), konstrukce stavby a výška.

Stavební projektant definuje umístění stavby dle vyhlášky na odstupové vzdálenosti. K jeho přesné poloze je třeba mít projekt požárně bezpečnostního řešení. Ten zpracovává často jiná osoba s jinou autorizací. Projektant rodinných domů má však řadu těchto spolupracovníků, kteří tuto dokumentaci zpracovávají.

Stavební úřad může projekt vrátit k přepracování pokud bude PNP zasahovat přes hranice pozemku.

Přesto je však nutné konstatovat, že PNB nemá zasahovat přes hranice vašeho pozemku, nikoliv nesmí.

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Věříme, že většina z Vás ví co zhruba znamená stavební povolení. Každý si jistě řekne, že na základě stavebního povolení může stavět, co však takové stavební povolení obnáší a jaké procedůry je třeba podstoupit, již každý neví.

Pro každou stavbu či rekonstrukci, kterou budete chtít realizovat nemusíte mít stavební povolení. 

Kdy je potřeba stavební povolení a kdy jen ohlášení stavby?


Ohlášení stavby postačí v případě, pokud hodláte stavět dům se zastavěnou plochou do 150 m2, nejvýše dvěma nadzemními podlažími a podkrovím, jedním podzemním podlažím do hloubky 3 m .

Dům musí být v souladu s územně plánovací informací, stát v zastavěném území a nesmí mít požadavky na novou infrastrukturu. Není zapotřebí uskutečnit územní řízení, stačí územně plánovací informace.

Stavební povolení podáváte pokud je zastavěná plocha více než 150m2. Platí jak pro novostavby či  rekonstrukce.
K vyřízení povolení je nutný obdobný počet dokumentace jako pro ohlášení.
Liší se však doba pro vyřízení, která činí 60 dnů. Dle zákona je stavební úřad povinen rozhodnout ve věci do 30 dnů od zahájení řízení, ve složitějších případech nejdéle do 60 dnů.

Většinou musíte absolvovat uzemní řízení a získat územní rozhodnutí. U rodinných domů je řízení často jednokolové, kdy je spojeno uzemní řízení a stavební povolení.

Vždy se však informujte na stavebním úřadě jaké povolení budete pro stavbu potřebovat. 

Navštívení stavebního úřadu

Dříve než si zakoupíte pozemek je velmi důležité se informovat na stavebním úřadě, k jakému účelu lze využít pozemek. 
Zdali není udělena na pozemek stavební uzávěra a jiné? 
Porovnejte si vysněnou stavbu s podmínkami využití pozemku, které Vám sdělí stavební úřad.
Ověřte si u úředníka stavebního úřadu, zda je Váš zamyšlený pozemek vůbec zastavitelný a jaké regulační podmínky pro něj platí.

 

 

Regulační podmínky.

 • Umístění stavby
 • Počet podlaží
 • Zastavěná plocha
 • Tvar a sklon střechy
 • Barevné řešené domu, plotu a jiné
 • Požadavky na oplocení
 • Výška hřebene
 • Výška římsy
 • Podsklepené / nepodsklepené
 • Požadavky na garáž
 • Umístění obytných místností
 • A jiné ....myslitelné i nemyslitelné

V rámci každé obce a lokality jsou místně příslušné regulativy. Na některé z podmínek lze si vyžádat vyjímku. Rozhodnutí však záleží na okolnostech pozemku a především na samotném úředníkovi stavebního úřadu. 
Regulativa dávají jasná pravidla pro stavby v lokalitě a mají tak zabránit výstavbě staveb, které nezapadnou do okolí.

Po návštěvě stavebního úřadu si můžete ověřit reálnost Vašeho stavebního záměru.

Zjistěte si též zda máte k pozemku přístup (přes jaké pozemky budete mít příjezdovou cestu a pod...)
Jistě by nebylo vhodné mít rodinný domek, ke kterému máte přístup jen přes sousední pozemek, který Vám přístup neumožní.

 

OBSAH DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY

Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby

 

 

1. Dokumentace skutečného provedení stavby obsahuje:

1.1. údaje o účelu a místu stavby, jméno a příjmení (obchodní firma) a adresu místa trvalého pobytu (sídla) vlastníka stavby, parcelní čísla pozemku podle katastru nemovitostí s uvedením vlastnických nebo jiných práv a údaje o rozhodnutích o stavbě; pokud se rozhodnutí nezachovala, alespoň pravděpodobný rok dokončení stavby,

1.2. situační výkres skutečného stavu území v měřítku katastrální mapy nebo větším se zakreslením polohy stavby a vyznačením vazeb na okolí, napojení na dopravní infrastrukturu a se zákresem povrchových znaků sítí technické infrastruktury, vzrostlé zeleně a hranic pozemků,

1.3. stavební výkresy vypracované podle skutečného provedení stavby s příslušnými řezy a pohledy, s popisem všech prostorů a místností podle současného, popřípadě uvažovaného způsobu užívání a s vyznačením jejich rozměrů a plošných výměr,

1.4. technický popis stavby a jejího vybavení.

2. Zjednodušená dokumentace (pasport stavby) obsahuje:

2.1. údaje podle bodů 1.1 a 1.4.,

2.2. situační výkres a zjednodušené výkresy skutečného provedení stavby v rozsahu a        podrobnostech odpovídajících druhu a účelu stavby s popisem způsobu užívání všech prostorů a místností.

OBSAH DOKUMENTACE BOURACÍCH PRACÍ


Dokumentace bouracích prací musí vždy obsahovat části A až F členěné na jednotlivé položky s tím, že rozsah jednotlivých částí musí odpovídat druhu a významu stavby, jejímu umístění, objemu, použitým  materiálům a stavebně technickému provedení stavby.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.

Dokumentaci bouracích prací tvoří :

A. Průvodní zpráva

B. Souhrnná technická zpráva

C. Situace stavby

D. Dokladová část

E. Zásady organizace bouracích prací

F. Dokumentace  odstraňovaných staveb

 

A. Průvodní zpráva

 

a) identifikace a základní charakteristika odstraňované stavby,

b) údaje o území a o stavebním pozemku, o majetkoprávních vztazích a o zvlášť chráněných zájmech,

c) splnění požadavků dotčených orgánů,

d) termín zahájení, doba trvání bouracích prací,

e) vliv na okolí stavby.

B. Souhrnná technická zpráva

f) stručný popis stavby a jejích konstrukcí,

g) výsledky stavebního průzkumu, přítomnost azbestu ve stavbě,

h) připojení na technickou infrastrukturu a způsob odpojení,

i) ochranná a bezpečnostní pásma,

j) zhodnocení kontaminace prostoru stavby látkami škodlivými pro životní prostředí v případě jejich výskytu.

C. Situace stavby

k) situace odstraňované stavby zpravidla v měřítku 1:1000 nebo 1:500 zpracovaná na podkladě snímku katastrální mapy s vyznačením podzemních a nadzemních vedení, ochranných a bezpečnostních pásem, sousedních staveb a zeleně,

l) kopie katastrální mapy.

D. Dokladová část

m) stanoviska, posudky a doklady o výsledcích jednání, pořízené při přípravě odstranění stavby,

n) fotodokumentace stávajícího stavu stavby, pokud nepostačí stručný popis.

E. Zásady organizace bouracích prací

1. Technická zpráva

o) stav stavby při předání stavebnímu podnikateli, který bude provádět bourací práce,

p) obvod a úpravy staveniště, příjezdy a přístupy na staveniště,

q) významné nadzemní a podzemní sítě technické infrastruktury a jejich odpojovací body,

r) opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví osob,

s) stanovení podmínek pro provádění prací z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při

        práci,

t) způsob ochrany a vymezení ohroženého prostoru,

u) podmínky pro ochranu životního prostředí při odstraňování stavby,

v) orientační lhůty bouracích prací a přehled rozhodujících dílčích termínů,

w) zajištění samostatných přívodů energií pro bourací práce,

x) nakládání s odpady podle jednotlivých druhů, jmenovitě s nebezpečným odpadem a způsob jeho dopravy, recyklace a uložení (plán nakládání s odpadem).

2.   Situace

 

v  měřítku 1:1000 nebo 1: 500 s vyznačením vjezdů, výjezdů, ochranných opatření  (protihlukové stěny, zabezpečení nezpevněných cest), návrh dopravně inženýrských opatření.

F. Dokumentace odstraňovaných staveb

Dokládá se  pro jednotlivé  stavby nebo provozní soubory samostatně.

1. Dokumentace skutečného provedení stavby

Dokládá se přiměřeně v rozsahu podle  přílohy č. 3 bod 2.

2.  Technologie bouracích prací

2.1.Technická zpráva

y) popis konstrukčního systému stavby, příp. popis a hodnocení stavu jejího nosného systému,

z) výsledky průzkumu stávajícího stavu bouraných a sousedních staveb,

aa) rozměry a jakost materiálů hlavních konstrukčních prvků,

bb) upozornění na zvláštní, neobvyklé konstrukce, konstrukční detaily, technologické postupy apod.,

cc) technologický postup bouracích prací, které by mohly mít vliv na stabilitu vlastní konstrukce, resp. konstrukce sousedních staveb,

dd) návrh postupu bouracích prací a vymezení ohroženého prostoru,

ee) úpravy zjištěných podzemních prostorů,

ff) zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či prostupů,

gg) nutné pomocné konstrukce a úpravy z hlediska technologie bouracích prací,

hh) speciální požadavky na rozsah a obsah dokumentace bouracích prací při zvláštních postupech (např. použití trhacích prací),

ii) rozsah a způsob odpojení technické infrastruktury a dalších zařízení ve stavbě před zahájením bouracích prací,

jj) speciální požadavky z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

2.2.  Výkresová část

 

Dokládají se samostatné schematické výkresy postupu bouracích prací, pokud nepostačí údaje v technické zprávě, případně zobrazení nosných konstrukcí v dokumentaci skutečného provedení stavby.

2.3. Statický, popř. dynamický výpočet

Zpracovává se k posouzení stability konstrukce v jednotlivých etapách bouracích prací,  případně pro navržení  dočasných podpěrných konstrukcí.

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

PBŘ

Navrhuje a zdůvodňuje technické, konstrukční, materiálové a příp. dispoziční řešení, objektu (případně technologického zařízení) z hlediska jeho požární bezpečnosti.

Požárně bezpečnostní řešení stavby (PBŘ), které je nedílnou součástí k žádosti o územní rozhodnutí a následně také k žádosti o stavební povolení či ohlášku

 

Co je vlastně to požárně bezpečnostní řešení stavby?

Obecně to lze shrnout takto v bodech:

 Je to nedílnou součástí dokumentace ke stavebnímu povolení.

 Pojednává především o vlastnostech materiálů, které lze na stavbě použít. Jaká požární odolnost materiálu (tedy např: jak dlouho je schopen materiál vydržet při požáru aniž by ztratil na důležitých vlastnostech -únosnost apod.).- stěny, stropy, střecha a jiné konstrukce. Řeší také jaké mohou být použity dveře mezi jednotlivými místnostmi.


 Odstupové vzdálenosti mezi objekty (z hlediska přenosu požáru na další objekty) Musíte tedy dodržet jak vzdálenosti od hrany pozemku nebo od souseda, ale též dodržet vzdálenosti uvedené v dokumentaci požárně bezpečnostního řešení. V opačném případě je nutná větší odolnost použitých materiálů. Což samozřejmě vede k větším finančním nákladům. 

 Tato dokumentace se zpracovává nejčastěji v počátečních fázích projektové dokumentace . Neboli hned po projektu studie domu. Projektant tak hned ví jaké materiály lze zvolit. V dokumentaci však nenajdete uvedený přesný materiál, ale jen požární odolnost materiálu ( EI, EW ). Dle těchto údajů jsou pak vybírány vhodné materiály s příslušnou požární odolností a ty jsou pak projektantem do projektové dokumentace zaneseny a též se promítne v technické zprávě.

 Řeší též jaké bezpečnostní prvky je třeba do projektu vložit

 Možnosti úniku z objektu a na jaké volné prostranství

Kdo může tuto dokumentaci zpracovat ?

Oprávněna zpracovávat požárně bezpečnostní řešení stavby je fyzická osoba, která získala oprávnění k výkonu projektové činnosti podle zvláštního předpisu. Požárně bezpečnostní řešení stavby musí zpracovatel opatřit vlastnoručním podpisem a otiskem razítka se státním znakem České republiky.

Příslušné podklady z hlediska požární bezpečnosti obsahují:

 návrh koncepce požární bezpečnosti z hlediska předpokládaného stavebního řešení a způsobu využití stavby. Přitom se vychází z výšky stavby, stavebních konstrukcí, umístění stavby z hlediska předpokládaných odstupových, popř. bezpečnostních vzdáleností, údajů o navržené technologii a používaných ,zpracovaných nebo skladovaných látkách,

 řešení příjezdových komunikací, popřípadě nástupních ploch pro požární techniku, zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiné hasební látky,

předpokládaný rozsah vybavení objektu vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními, včetně náhradních zdrojů pro zajištění jejich provozuschopnosti,

zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu, popřípadě vyjádření potřeby zřízení jednotky požární ochrany podniku nebo požární hlídky,

grafické vyznačení umístění stavby s vymezením předpokládaných odstupových, popřípadě bezpečnostních vzdáleností, příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku, připojení k sítím technického vybavení apod.
 

Požárně bezpečnostní řešení stavby, které je nedílnou součástí projektové dokumentace pro vydání stavebního povolené obsahuje:

seznam použitých podkladů pro zpracování;

stručný popis stavby z hlediska stavebních konstrukcí, výšky stavby, účelu užití, popřípadě popisu a zhodnocení technologie a provozu, umístění stavby ve vztahu k okolní zástavbě;

rozdělení stavby do požárních úseků;

stanovení požárního rizika, popřípadě ekonomického rizika, stanovení stupně požární bezpečnosti a posouzení velikosti požárních úseků;

zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a požárních uzávěrů z hlediska jejich požární odolnosti;

zhodnocení navržených stavebních hmot (stupeň hořlavosti, odkapávání v podmínkách požáru, rychlost šíření plamene po povrchu, toxicita zplodin hoření apod.);

zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu, evakuace osob, zvířat a majetku a stanovení druhů a počtu únikových cest, jejich kapacity, provedení a vybavení;

stanovení odstupových, popřípadě bezpečnostních vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru, zhodnocení odstupových , popřípadě bezpečnostních vzdáleností ve vztahu k okolní zástavbě, sousedním pozemkům a volným skladům;

určení způsobu zabezpečení stavby požární vodou včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrních míst, popřípadě způsobu zabezpečení jiných hasebních prostředků u staveb, kde nelze použít vodu jako hasební látku;

vymezení zásahových cest a jejich technického vybavení, opatření k zajištění bezpečnosti osob provádějících hašení požáru a záchranné práce, zhodnocení příjezdových komunikací, popřípadě nástupních ploch pro požární techniku;

stanovení počtu, druhu a způsobu rozmístění hasicích přístrojů, popřípadě dalších věcných prostředků požární ochrany, ochrany nebo požární techniky;

zhodnocení technických, popřípadě technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, vzduchotechnická zařízení, vytápění apod.) z hlediska požadavků požární bezpečnosti;

stanovení zvláštních požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí nebo snížení hořlavosti stavebních hmot;

Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními, následně stanovení podmínek a návrh způsobu jejich umístění a instalace do stavby (dále jen "návrh"); návrh vždy obsahuje:

 způsob a důvod vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními, určení jejich druhů, popřípadě vzájemných vazeb;
vymezení chráněných prostor;
určení technických a funkčních požadavků na provedení vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení, včetně náhradních zdrojů pro zajištění jejich provozuschopnosti;
stanovení druhů a způsobu rozmístění jednotlivých komponentů, umístění řídících, ovládacích, informačních, signalizačních a jisticích prvků, trasa, způsob ochrany elektrických, sdělovacích a dalších vedení, zajištění náhradních zdrojů apod.;

výpočtová část;
stanovení požadavků na obsah podrobnější dokumentace;

rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek, včetně vyhodnocení nutnosti označení míst, na kterých se nachází věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení.

Jestliže se jedná o stavbu většího rozsahu nebo v případě požadavku orgánu státního požárního dozoru, tvoří nedílnou součást požárně bezpečnostního řešení výkresy požární bezpečnosti zpracované podle normativních požadavků. Výkresy požární bezpečnosti stavby obsahují:

grafické označení požárních úseků včetně uvedení stupně požární bezpečnosti;


požární odolnost stavebních konstrukcí a požárních uzávěrů;

vyznačení únikových cest, směrů úniku a východů do volného prostoru, celkový počet unikajících osob a počty osob unikajících jednotlivými směry;

schéma vybavení požárně bezpečnostními zařízeními;

zdroje požární vody (vnější a vnitřní odběrní místa);

umístění hlavních uzávěrů vody, plynu, popřípadě dalších rozvodů, umístění hlavních vypínačů elektrické energie;

způsob rozmístění a druhy hasicích přístrojů, bezpečnostních značek a tabulek;

vyznačení požárně nebezpečného prostoru stavby a sousedních objektů, přístupových komunikací, nástupních ploch pro požární techniku a zásahových cest.

Rozsah zpracování a obsah PBŘ stavby může být v jednotlivých případech, v závislosti na rozsahu, velikosti stavby a pruhu předkládané dokumentace, přiměřeně omezen nebo rozšířen. Vždy však musí být dostatečným podkladem pro posouzení požární bezpečnosti navrhované stavby. V odůvodněných případech může být součástí PBŘ expertní zpráva nebo expertní posudek.

V případě, že předložené podklady nebo dokumentace, jejichž součástí je PBŘ stavby vykazují z hlediska požární bezpečností staveb nedostatky, orgán požárního dozoru podle závažnosti nedostatků uvede do souhlasného stanoviska podmínky nebo vydá nesouhlasné stanovisko s uvedením důvodů, pro které bylo nesouhlasné stanovisko vydáno. Jeden výtisk PBŘ stavby, které bylo součástí posuzovaných podkladů nebo dokumentace si orgán státního požárního dozoru ponechá ve své dokumentaci. 

Při ověřování, zda byly dodrženy požadavky požární bezpečnosti staveb, prováděném zpravidla v rámci kolaudačního řízení při ústním jednání spojeném s místním šetřením, se zjišťuje, zda skutečné provedení stavby odpovídá požadavkům vyplývajícím z PBŘ stavby, podmínkám vyplývajícím ze stavebního povolení a vydaných stanovisek z hlediska požární bezpečnosti. Zjistí-li se při tom nedostatky, platí pro vydávání stanovisek obdobně stejné podmínky uvedené v předcházejícím odstavci.

 

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI Budovy

 

Průkaz energetické náročnosti budovy(PENB) je komplexní posouzení objektu zhlediska energetické náročnosti. Slouží pro jednoduché porovnání budov z hlediska nároků na energii a tedy i nákladů potřebných na provoz.


Pro stávající majitele a uživatele může sloužit jako určitý koeficient nákladů na energii. Pro realitní kanceláře a zájemce o koupi nebo o pronájem domu, jako jeden z parametrů ovlivňující výši kupní ceny či nájmu.


Kdy musím mít energetický průkaz?

Průkaz energetické náročnosti budovy je podle novely energetického zákona 177/2006 Sb.) od 1. 1. 2009 povinnou součástí dokumentace pro stavební povolení / průkaz energetické náročnosti na rok 2013 i pro pronájem a prodej bytu-domu.
Zpracovává se jak pro rodinné, bytové domy tak i pro budovy v sektoru služeb a výroby.

 • výstavbě nových budov od 1.1.2013
 • větších změnách dokončených budov s podlahovou plochou nad 1000 m2 (např. při výměně oken, zateplení či rekonstrukci zdroje)
 • prodeji nebo nájmu těchto budov nebo jejich částí (bytové jednotky) od 1.1.2013

Průkaz nesmí být starší 10 let. Povinnost zpracovat a na veřejně přístupném místě vystavit průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)mají také provozovatelé budov nad 1000 m2 podlahové plochy využívaných pro školství, zdravotnictví, kulturu, obchod, sport, ubytovací a stravovací služby a také budovy veřejné správy a zákaznických středisek v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací.

Další zaváděné novely:

 • Od 01.07.2013 u budovy užívané orgánem veřejné moci s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 500 m2
 • Od 01.07.2015 u budovy užívané orgánem veřejné moci s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 250 m2
 • Od 01.01.2015 pro bytové domy a administrativní budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1.500 m2.
 • Od 01.01.2017 pro bytové domy a administrativní budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1.000 m2.
 • Od 01.01.2019 pro bytové domy a administrativní budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 1.000 m2.
 • Od 01.01.2016 při pronájmu ucelené části (např. bytové jednotky).

Podklady, které ovlivní průkaz energetické náročnosti

 • - Technické údaje budovy (získáte z Vaší stávající projektové dokumentace stavby, nebo v případě její absence je nutno podklady zaměřit a zdokumentovat -patří sem :
 • - kompletní stávající projektovou dokumentaci RD či BD - zejména půdorysy všech podlaží i suterénu či sklepu, řezy objektem a pohledy
 • - celkovou situaci stavby (katastrální, přehledná, nebo inženýrských sítí) ze které bude patrna orientace ke světovým stranám
 • - popis skladeb všech konstrukcí obálky budovy - t.j. podlah, obvodových stěn, stropů a střech
 • - popis stavu oken a dveří (druh – stáří – typ zasklení) – v případě již částečných výměn i jejich rozpis
 • - typ a výkon instalovaného kotle + popis ohřevu a zásobníku TUV (použité palivo, výkony a příkony zdroje tepla v kW, objem případných zásobníků v litrech)
 • - typ osvětlovací soustavy (žárovkové, zářivkové, apod.), celkový elektrický příkon osvětlení budovy, způsob ovládání osvětlovací soustavy (ruční, automatický apod.).
 • - popis vzduchotechnického zařízení – je-li instalováno, vč. hlavních technických parametrů (účinnost rekuperace tepla, použití zemního (příp. solankového) výměníku k předehřevu vzduchu, typ a výkon případného ohřívače vzduchu, typ protimrazové ochrany, atd.)
 • - popis nuceného větrání – je-li instalováno
 • - v případě bytových (panelových) domů kopii stávajícího platného energetického auditu – v případě že byl v minulosti pro Váš dům realizován
 • - fotografie objektu ze všech světových stran
 •  

·         Výsledkem energetického průkazu

·         jsou především písmena A,B,C atd. Podobné, které znáte z elektrospotřebičů(ledniček, mrazáku, praček) 
Aby objekt vyhověl a splnil vyhlášku 148/2007 sb musí být označen písmeny A, B nebo C. 

Pro rodinné domy platí tato tabulka

 •  

Třída energetické náročnosti

Měrná spotřeba energie na vytápění v kWh/m2/rok

Slovní vyjádření energetické náročnosti budovy

A

0-50

mimořádně úsporná

B

51-97

úsporná

C

98-142

vyhovující

D

143-191

nevyhovující

E

192-240

nehospodárná

F

241-286

velmi nehospodárná

G

více než 286

mimořádně nehospodárná

·        

 

·          

·          

·          

·          

·          

·          

·          

·          

·          

·          

·         Pro další typy budov
 

Druh budovy

A

B

C

D

E

F

G

Rodinný dům

< 51

51 - 97

98 - 142

143 - 191

192 - 240

241 - 286

> 286

Bytový dům

< 43

43 - 82

83 - 120

121 - 162

163 - 205

206 - 245

> 245

Hotel a restaurace

< 102

102 - 200

201 - 294

295 - 389

390 - 488

489 - 590

> 590

Administrativní

< 62

62 - 123

124 - 179

180 - 236

237 - 293

294 - 345

> 345

Nemocnice

< 109

109 - 210

211 - 310

311 - 415

416 - 520

521 - 625

> 625

Vzdělávací zařízení

< 47

47 - 89

90 - 130

131 - 174

175 - 220

221 - 265

> 265

Sportovní zařízení

< 53

53 - 102

103 - 145

146 - 194

195 - 245

246 - 297

> 297

Obchodní

< 67

67 - 121

122-183

184 - 241

242 - 300

301 - 362

> 362

Cena za zpracování

Cena je závislá na velikosti a typu budovy.
orientačně se ceny pohybují v rozmezí 3500- 6000,-Kč pro rodinné domy.
 Lidé často zaměňují dva pojmy a to Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) a pojem Energetický štítek obálky budovy. 
Jedná však o dva zcela rozdílné dokumenty. Průkaz energetické náročnosti budovy je zpracován dle metodiky vyhl. 148/2007 Sb. a hodnotí veškeré energie užívané v budově a je povinný ( od 1.1.2013 i pro pronájem a prodej nemovitosti). Zatímco Energetický štítek obálky budovy je zpracováván na základě technické normy ČSN 73 0540 a hodnotí pouze kvalitu obálky budovy, tedy ochlazovaných konstrukcí. Není povinný. Grafický výstup PENBu i Energetického štítku obálky budovy je velmi podobný a tak často dochází k záměně těchto dokumentů.

 

REKONSTRUKCE BYTOVÉHO A RODINNÉHO DOMU

Fáze rekonstrukce rodinného domu / bytového domu
 

Rekonstrukce domu může zahrnovat několik rekonstrukcí v jednom. Od rekonstrukcí bytového jádra, rekonstrukce koupelny, kuchyně nebo celého interiéru. Do rekonstrukce můžeme také zahrnout přístavbu, nástavbu, výměnu oken, nová fasáda a jiné stavební úpravy.

Nejdříve si musíme rozhodnout zda máme na požadovanou změnu finanční prostředky a určit si rozsah rekonstrukce.
Nejdříve si ujasněte jakou část domu, bytu chcete rekonstruovat. U starších budov se počítejte i na nemilá překvapení, která se mohou objevit během rekonstrukce. 
Připravte se, že na některé stavební úpravy budete potřebovat stavební povolení. Obecně se dá říci pokud nezasahujete do nosných stěn nebo zásadně neměníte vzhled domu stačí vám ohlášení.

V opačném případě budete potřebovat stavební povolení.  V každém případě doporučujeme se nejdříve před samotným stavebním záměrem obrátit na stavební úřad a vše řádně prokonzultovat. Zjistíte tak co budete potřebovat, jaká vyjádření a co nesmíte.  
Počítejte s tím, že během rekonstrukce budou provedeny bourací práce některých příček,  stěn, demontáž zařizovacích předmětů, oken, dveří apod. To vše obnáší dost nečistot a prachu. Ze stavebních prací především stavba nových stěn, příček, sádrokartony, podhledy, pokládka nové podlahy, nová okna apod.
Při rekonstrukci koupelen  nebo při rekonstrukci kuchyně přemýšlejte také, kde budete provádět očistu nebo vařit během rekonstrukce..

Na rekonstrukci, pokud nemáte jasnou představu oslovte bytového architekta, který vám se svými zkušenostmi vám dokáže poradit a ukázat vám i jiný směr kam by se mohla rekonstrukce ubírat. Jeho nápady mohou být originální a přinést zajímavé nápady na rekonstrukci.  
Architekt vám připraví několik návrhů ve formě skic, nákresů nebo doplněno i vizualizacemi.
Vizualizace vám poskytne lepší představu o budoucí přestavbě. Vždy požadujte kvalitní vizualizace, která vám přesněji řekne jak budou místnosti, byt vypadat. Správné barvy, materiály, úložné prostory, nábytek, zařizovací předměty, okna, dveře, podlaha a další tvoří atmosféru pokoje. Všechny tyto prvky vám v projektu interiéru nabídne architekt. Součástí může být i položkový rozpočet, ze kterého zjistíte název a počet konkrétního materiálu. Díky tomu můžete oslovit stavebního projektanta pro zpracování technické části dokumentace - stavebního projektu. V našich krajích jsou časté rekonstrukce bytového jádra. Zde jsme často omezeni, které části můžete bourat.
Při rekonstrukci rodinného domu jsou mohou být účastníci řízení též vaši sousedi. Při rekonstrukci bytu například v panelovém domě jsou účastníci všichni majitelé domu nebo bytu, dle rozsahu rekonstrukce..

Většinu prací můžete provádět v svépomoci. Na některé části si musíte zařídit odborníka. Nebo si celou rekonstrukci můžete nechat postavit na klíš. Na trhu je řada firem, které nabízejí kompletní realizaci koupelny nebo kuchyně na klíč.

Vždy přemýšlejte, zda máte na stavbu svépomoci čas, ale také nějaké stavební zkušenosti. Veškeré práce, které provedete svépomoci nepodléhají záruce. Co si špatně postavíte si na vlastní náklady musíte opravit.

Není bourání jako bourání....

Užitečné rady najdete na stránkách :

bydleni.idnes.cz/stavebni-special-navod-na-nejsnadnejsi-bourani-flw-/stavba.aspx?c=A070609_094600_stavba_skr

 

Formuláře a žádosti :

Přehled formulářů a žádostí ke stažení :

www.senkyrik.cz/formulare/

 

 

© 2016 Všechna práva vyhrazena.