Vychytáme všechny mouchy!

Vyhledávání

Průkaz energetické náročnosti budovy

Víte, kolik ušetříte?

I drobné úpravy na budově mohou vést k výrazným úsporám energie, peněz a nižší zátěži na životní prostředí. Ušetřit tak můžete i desítky tisíc korun ročně.

Mezi největší „spotřebiče“ energie patří budovy, 
které v ČR představují:

Celých 65 %                                  Skoro 50 %

konečné spotřeby                             konečné spotřeby

tepla                                                 elektřiny

 

Investice na celý život

Díky průkazu energetické náročnosti budov (PENB) snadno poznáte náklady na energetický provoz svého bytu nebo domu a vyhnete se zbytečným výdajům.

 

Kdy budete potřebovat nový průkaz energetické náročnosti?

Rodinný dům

Renovace

od roku 2013*, pokud se renovuje více než 25 % obálky. Pokud se ovšem stavebník rozhodne plnit požadavky na jednotlivé měněné prvky a ne na celý dům, může využít platný průkaz, který budova má např. z předchozí koupě domu nebo předchozí fáze renovace. Povinnost se vztahuje ke dni žádosti o stavební povolení nebo ohlášení změny stavby podle stavebního zákona. Doposud se zpracovával průkaz pouze při renovaci větších budov.

 Novostavba

od roku 2013*. Povinnost opatřit si nový průkaz se vztahuje ke dni žádosti o stavební povolení. To platí stejně jako doposud. Průkaz většinou nechá u autorizovaného energetického specialisty zpracovat projektant, který připravuje stavební dokumentaci.

Prodej či nový pronájem domu

 od roku 2013*. Toto je novinka; indikace energetické třídy a hodnota měrné dodané energie musejí být uvedeny i v inzerci.

Bytový dům

Novostavba

od roku 2013*. Povinnost opatřit si nový průkaz se vztahuje ke dni žádosti o stavební povolení. To platí stejně jako doposud. Průkaz většinou nechá u autorizovaného energetického specialisty zpracovat projektant, který připravuje stavební dokumentaci.

Renovace

od roku 2013*, pokud se renovuje více než 25 % obálky. Pokud se ovšem stavebník rozhodne plnit požadavky na jednotlivé měněné prvky a ne na celý dům, může využít platný průkaz, který budova má např. z předchozí koupě domu nebo předchozí fáze renovace. Povinnost se vztahuje ke dni žádosti o stavební povolení nebo ohlášení změny stavby podle stavebního zákona. Doposud se zpracovával průkaz pouze při renovaci větších budov.

Prodej či nový pronájem celé budovy

od roku 2013*. Indikace energetické třídy a hodnota měrné dodané energie musejí být uvedeny i v inzerci. Od roku 2013* existuje povinnost předložit zájemci průkaz budovy při prodeji jednotlivého bytu. Pokud jej majitel bytu na písemnou žádost od společenství vlastníků jednotek nezíská, může vykázat tři roční vyúčtování spotřeby využívaných energií. V případě, že se předkládá průkaz, musí být indikace energetické třídy také v inzerci. Povinnost se nevztahuje na družstevní byty (zde právně nejde o prodej, ale převod práva k užívání). Od roku 2016* existuje povinnost předložit zájemci průkaz budovy při novém pronájmu jednotlivého bytu. Průkaz energetické náročnosti se zpracovává pouze na celý bytový dům, poté jej využívají všichni majitelé jednotlivých bytů.

Podle energeticky vztažné plochy budou mít povinnost nechat si zpracovat průkaz od určitého roku všechny domy, což usnadní jeho získání pro majitele bytů. Bytový dům s energeticky vztažnou plochou nad 1500 m² musí mít zpracovaný průkaz do 1. 1. 2015, nad 1000 m² do 1. 1. 2017 a menší do 1.1.2019. To se týká i bytového domu vlastněného družstvem.

Nově zavedený pojem energeticky vztažná plocha znamená vnější podlahovou plochu sečtenou po jednotlivých podlažích. Tato plocha bude tedy číselně větší (až o desítky procent), než je součet užitných ploch bytů či kancelářských prostor.

Veřejná budova (budova užívaná orgánem veřejné moci)

Do poloviny roku 2013 musí mít zpracovaný průkaz budova s energeticky vztažnou plochou nad 500 m² a do poloviny roku 2015 budova nad 250 m². Veřejné budovy mají povinnost průkaz vystavit u vchodu nebo ve vstupním prostoru.

Kancelářská komerční budova

Zde platí stejné požadavky jako u bytového domu. Na prodej či nový pronájem jednotlivé kanceláře či podlaží se pak vztahují požadavky jako na byt.

 Výjimky

Výjimku z povinností zpracovat průkazy mají budovy s energeticky vztažnou plochou do 50 m², budovy pro náboženské účely jako jsou kostely, mešity či chrámy a také chaty a chalupy, tedy objekty využívané pro rodinnou rekreaci, které nejsou určeny k trvalému bydlení. Další výjimka se vztahuje na průmyslové a zemědělské budovy se spotřebou do 700 GJ.

 

 

PŘEHLED PODKLADŮ PRO ZRACOVÁNÍ PRŮKAZU ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI (dle vyhlášky č. 78/2013 a pozdějších novelizací)

 1. Identifikační údaje předmětného objektu

                         a) adresa budovy

                        b) účel budovy (např. rodinný dům, bytový dům, obecní úřad...)

                        c) číslo parcely, kód katastrálního území, kód obce

                        d) informace o vlastníku objektu (jméno, adresa, kontaktní údaje, IČ v případě firmy)

                         e) informace o provozovateli objektu (jméno, adresa, kontaktní údaje, IČ v případě firmy)

                       f) počet osob (předpoklad) v objektu

2. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby (či prováděcí projekt či projekt pro stavební povolení). Dokumentace musí odpovídat skutečnému stavu a musí obsahovat tyto body (textová a výkresová část):

                        a) celková situace stavby

                        b) půdorysy všech podlaží včetně kót

                        c) kompletní technická zpráva stavební části, z které budou patrné následující informace:

                                                I) konstrukční systém objektu

                                                II) skladby všech konstrukcí obálky objektu (skladby stěn, střech, podlah, typy oken, vstupních dveří atd.) včetně tepelně technických vlastností skladeb.

                         d) okótované řezy objektem přes všechna podlaží

                        e) technické pohledy ze všech světových stran na objekt

3. Projektová dokumentace technického zařízení budovy (TZB). Dokumentace TZB musí odpovídat skutečnému stavu a musí obsahovat (textová a výkresová část):

                       a) systém vytápění v objektu (ÚT):

                                                I) typ zdroje, výkon zdroje v kW

                                               II) použité primární palivo

                                                 III) typ otopné soustavy, distribuce tepla a typ otopných ploch

                                                IV) typ regulace zdroje energie a otopné soustavy

                                               V) oběhová čerpadla (počet, příkon)

                                                 VI) stav tepelné izolace rozvodů

                                                 VII) schéma zapojení systému ÚT

                       b) systém přípravy teplé vody (TV, TUV):

                                                I) typ zdroje, výkon v kW

                                                II) objem zásobníku TV

                                                 III) použité primární palivo

                                                IV) typ přípravy TV (např.: lokální x centrální, průtokový x zásobníkový)

                                               V) stav tepelné izolace rozvodů

                                                 VI) cirkulace TV (příkon čerpadel)

                        c) systém větrání objektu (VZT) je-li instalován:

                                                 I) mechanické větrání: typ systému

                                                                       (1) rovnotlaký x podtlakový aj,

                                                                        (2) s rekuperací (včetně účinnosti) x bez rekuperace,

                                                 II) tepelný výkon výměníků tepla ve VZT jednotce

                                                 III) příkon systému

                                                IV) průtoky vzduchu

                                                 V) typ regulace

                                                VI) stav tepelné izolace vzduchotechnických zařízení jednotky a rozvodů

                                               VII) schéma rozvodu VZT

                         d) systém chlazení a klimatizace (CH) je-li instalováno:

                                                 I) typ chlazení včetně příkonu a výkonu zdroje chladu, typ kompresoru

                                                II) systém distribuce chladu po objektu (zda VZT,FCU,IJK)

                                               III) popis regulace

                                                IV) stav tepelné izolace rozvodů CH

                                                V) schéma rozvodu CH

                        e) systém zvlhčování vzduchu (VLH):

                                                I) způsob vlhčení (parní, vodní)

                                                II) typ zvlhčovací jednotky včetně příkonu

                        f) systém osvětlení (OSV):

                                                I) typ osvětlovací soustavy (žárovky x zářivky atd.)

                                                 II) příkon osvětlení III) způsob ovládání osvětlení

4. Obnovitelné zdroje energie (OZE) je-li instalováno:

                         a) solární termické kolektory

                                               I) parametry a typ,

                                               II) počet kolektorů (plocha), orientace ke světovým stranám

                                               III) schéma zapojení

                                               IV) objem zásobníku

                        b) fotovoltaické panely

                                                I) parametry a typ

                                               II) instalovaný el. výkon

                                                III) počet kolektorů (plocha), orientace ke světovým stranám

                                                IV) způsob provozu c) informace o jiných alternativních či obnovitelných zdrojů energie

5. Fotodokumentace

                                                I) rohové fotky budovy ze všech stran

                                                II) fotky střechy

                                                III) fotky rámu instalovaných oken - detail (například vyměněných, nevyměněných, na schodišti apod.)

                                                IV) Fotky instalovaného zdroje tepla + štítek

                                                V) Fotka instalovaného zásobníku teplé vody jeli instalován + štítek

 
 
 
 

 

© 2016 Všechna práva vyhrazena.