Vychytáme všechny mouchy!

Vyhledávání

Inspekce a prohlídky nemovitostí - ostatní služby

Pokud se v rámci námi zpracované inspekce objeví nutnost, či požadavek na další diagnostiku jsme schopni Vám nabídnout a zajistit ve spolupráci s akreditovanými laboratořemi :

- Provedení odběru a laboratorních analýz vzorků pitných vod, teplých vod (včetně Legionella Spp.), odpadních vod, odběry a analýzy vnitřního ovzduší (formaldehyd, benzen, xylen, mikrobiologické ukazatele atp.), azbest ve vzorku i v ovzduší, radiologie v pitné vodě, spory plísní v ovzduší (stěry, odběry aeroskopem) 

- Měření hluku

·         měření hluku z dopravy, stacionárních zdrojů a obdobná měření

·         akreditovaná měření hluku pro účely kolaudace

·         orientační měření hluku

Měření zvukové izolace

·         akreditovaná (úřední) měření vzduchové a kročejové neprůzvučnosti konstrukcí v budovách

·         orientační měření pro zjištění stavu konstrukce

·         návrh úprav na základě změřených hodnot

Hluková studie

·         vypracování hlukových studií pro všechny fáze projektové dokumentace

Stavební akustika

·         supervize projektové dokumentace

·         posouzení zvukové izolace konstrukcí

·         návrh úprav u nevyhovujících konstrukcí

Prostorová akustika

·         výpočtové posouzení doby dozvuku

·         akreditované měření doby dozvuku

·         návrhy řešení prostorů z hlediska prostorové akustiky

 

- Termografie a termodiagnostika

Provádíme tato měření:

·         termografické měření domu (prostoru) z exteriéru

·         termografické měření domu (prostoru) z interiéru za přirozených tlakových podmínke

·         termografické měření domu (prostoru) z interiéru při udržovaném podtlaku v interiéru

·         termografické měření domu (prostoru) z exteriéru při udržovaném přetlaku v interiéru

·         termodiagnostika dle požadavků certifikační metodiky BREEAM (měření autorizována osobou s certifikací technik diagnostik termografie kategorie II.)

·         novinka: termodiagnostika fotovoltaických panelů elektráren (FVE)

Počet pořízených snímků závisí především na typu kamery (zorném poli) a odstupových vzdálenostech. Proto nám přijde nefér vůči zákazníkovi uvádět cenu za měření dle počtu termogramů, obvykle tak jsou opomenuty důležité detaily. 

Blower door test, měření vzduchotěsnosti a průvzdušnosti (rodinné domy a byty)

·         konzultace k měření

·         stanovení objemů a ploch měřeného prostoru (výpočtem z projektové dokumentace nebo změřením na stavbě)

·         příprava stavby pro měření průvzdušnosti

·         měření intenzity výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa mezi interiérem a exteriérem (hodnota n50) - za podtlaku i přetlaku dle požadavků ČSN EN ISO 9972 (dříve ČSN EN 13829)

·         vyhodnocení měření dle platné legislativy (především dle ČSN 73 0540-2)

·         detekce netěsností jednou z detekčních metod

Tuto službu nabízíme pod hlavičkou  akreditované zkušební laboratoře akreditované zkušební laboratoře. 

Blower door test velkoobejmových prostorů (haly, stadióny, bytové domy)

·         konzultace k měření

·         pomoc s řešením projektu z hlediska průvzdušnosti od konceptu až po měření

·         máme k dispozici zařízení o celkovém výkonu až 100 000 m3/h a můžeme měřit prostory o objemu až cca 1 000 000 m3

·         prokázání splnění požadované hodnoty qE50 ≤ 2,5 m3/(m2.h) nebo qE50 ≤ 5,0 m3/(m2.h) dle certifikační metodiky BREEAM

·         Ostatní diagnostické služby:

·         tlakové analýzy objektů a mezi prostory v rámci jednoho objektu

·         dlouhodobý monitoring tlakových diferencí mezi prostory

·         in situ měření spárové průvzdušnosti stavebních prvků (např. okna, fasádní dílce, větrací štěrbiny apod.)

 

- Oslunění, proslunění, zastínění

·         stanovení vlivu novostavby na stávající zástavbu - studie zastínění domu a pozemku

·         stanovení proslunění bytů, popř. výpočet doby oslunění obytných místností

·         optimalizace rozměrů a polohy oken

·         návrh a posouzení stínicích prvků

·         studie zastínění a oslunění

·         znalecké posudky oslunění a zastínění

Denní osvětlení - studie a výpočty

·         stanovení vlivu novostavby na stávající zástavbu (výpočet činitele denní osvětlenosti roviny zasklení)

·         výpočet a hodnocení denního osvětlení obytných místností bytů a pobytových místností (kanceláře, obchody, průmyslové haly apod.)

·         optimalizace rozměrů, polohy a materiálů oken a světlíků

·         optimalizace barevného řešení interiérů

·         studie denního osvětlení

·         znalecké posudky denního osvětlení

·         zpracování specializovaných kreditů pro certifikaci staveb dle metodik BREEAM a LEED

Umělé osvětlení - studie a výpočty

·         návrh typu a rozmístění svítidel pro splnění hygienických požadavků

·         posouzení umělého osvětlení obytných a pobytových místností

·         optimalizace barevného řešení interiérů

·         znalecké posudky umělého osvětlení z pohledu hygieny

Měření osvětlení umělého a denního

·         měření osvětlení pro zjistění stávajího stavu osvětlovací soustavy

·         akreditovaná měření umělého osvětlení pro účely vydání kolaudačního rozhodnutí

·         měření osvětlení denního i umělého pro účely certifikace staveb dle metodik BREEAM a LEED

 

 

© 2016 Všechna práva vyhrazena.